BİLGİ

BAŞVURU FORMU KVKK

İnternet sitemizin ve mobil uygulamamızın ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. YİĞİTBAY TURİZM İNŞAAT SAĞLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.’nin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve alt mevzuatı uyarınca Aydınlatma Metninde güncelleme yapma hakkı saklıdır. Ayrıca belirtelim ki, SOCİALPLUS internet sitesinde ve mobil uygulamasında yapılan yönlendirmelerde (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri güvenliği ile ilgili politikası dikkatlice incelenmelidir.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Şirketimiz YİĞİTBAY TURİZM İNŞAAT SAĞLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.., 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. maddesinde tanımlı “Veri Sorumlusu” sıfatıyla kişisel verilerinizi işlemektedir.

YİĞİTBAY TURİZM İNŞAAT SAĞLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (SOCİALPLUS)

Adres : Yahyakaptan Mh. Salkım Söğüt Cd. No : 64 İzmit/Kocaeli

Telefon : 0262 311 10 77 Mail adresi : info@socialplus.com.tr

Aşağıdaki tabloda işlenen kişisel verilerinizin; kategorileri, bu kategorilere ilişkin kişisel verilerinizin bir kısmı, işlenme amaçları, toplama yöntemi ve hukuki sebepleri ile kimlere hangi amaçlarla aktarıldığına ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Veri Kategorisi Veri Türü İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep Toplama Yöntemi
Kimlik Ad Soyad Potansiyel Ürün veya Hizmet Alıcısı
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi,
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Olası yasal uyuşmazlıklarda ispat aracı olarak belge/kayıtların tanzimi ve saklanması,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • KVKK m. 5/2-c "Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması."
 • KVKK m. 5/2-e "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması."

 

Otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle ve farklı kanallardan; internet sitesi, mobil uygulama, vasıtasıyla elektronik ortamda yasal yollardan elde edilebilmektedir.
İletişim Telefon Numarası        
Müşteri İşlem

Tercih Kategorisi

Açıklama

       
İşlem Güvenliği

IP Adresi

İnternet Sitesi Giriş Çıkış Hareketleri

 
 • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi,
 • Olası yasal uyuşmazlıklarda ispat aracı olarak belge/kayıtların tanzimi ve saklanması,
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • KVKK m. 5/2-e "Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması."
 • KVKK m. 5/2-f " İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.”
 

 

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

YİĞİTBAY TURİZM İNŞAAT SAĞLIK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.., Yukarıda belirtilen kategorilerdeki kişisel verilerinizi bilgi güvenliğinin sağlanması amacıyla iş ortaklarıyla; gerekmesi halinde hukuk, mali ve vergi danışmanları, denetçileri, hukuk ofisleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla ayrıca talep edilmesi veya gerekmesi durumunda mahkemeler ve diğer kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla, gerçek kişi ve özel hukuk tüzel kişileriyle 6698 sayılı Kanunun 8. Maddesine uygun olarak paylaşılabilir. Kişisel verilerinizin paylaşma süreci boyunca ve sonrasında veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari tedbirler alınmaktadır.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğine,
 • İşlenme amacına,
 • Yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

Bilgi edinme;

Kişisel verilerinizin;

 • Amacına uygun işlenmesini,
 • Yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • İlgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • Uğradığınız zararların tazmin edilmesini

Talep etme;

Kişisel verilerinizin;

 • Otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

İtiraz etme.

 

 

Yukarıda belirtilmiş olan 6698 sayılı Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Şirketimize iletebilirsiniz. Gerekli açıklamalar ile başvuru ve bilgi talep formuna internet sitemizden ulaşabilirsiniz. www.socialplus.com.tr

 • info@socialplus.com.tr adresine e-posta adresi yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek veya Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan,
 • Yahyakaptan Mh. Salkım Söğüt Cd. No : 64 İzmit/Kocaeli adresine elden teslim etmek suretiyle veya noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

 

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.